Feltarbeid forskere

Bilde av fulgeforsker tatt på Bjørnøya i 2012.

Bilde av fulgeforsker tatt på Bjørnøya i 2012.

Foto: Bjarte Benberg / Sysselmannen på Svalbard

De som skal drive forskningsaktivitet på Svalbard må sette seg inn i gjeldende regelverk. Som hovedregel vil det meste av feltvirksomheten kreve tillatelse fra Sysselmannen.

All permanent utplassering av utstyr vil i hovedsak kreve tillatelse fra Sysselmannen, med unntak av bosetningene som har egne arealplaner. Feltarbeid i verneområdene krever vanligvis også egne tillatelser. Dette kan du lese mer om i svalbardmiljøloven og i verneforskriftene for Svalbard, se lenker nederst på siden. Les også mer om forskere i felt i boksen til høyre.
 

Forskning på dyreliv

Ingen må jage, fange, skade eller avlive fauna eller skade egg, reir eller bo. Med fauna menes all fauna på land og i sjøen med unntak av saltvannsfisk og krepsdyr. Det er etter søknad anledning til å dispensere fra dette til vitenskapelige formål. I de tilfeller forskningen på dyr krever egen tillatelse (jfr Forskrift om forsøk med dyr av 15. januar 1996), må egen den innhentes fra Forsøksdyrutvalget.
 
Ringmerket krykkje ved Gamlekaien i Longyearbyen:
Ringmerket krykkje
 
 

Forskning på planteliv

Ingen må skade eller fjerne flora. Innsamling av flora til forskning er tillatt dersom det ikke medfører vesentlig inngrep i bestanden på stedet. Annen innsamling krever tillatelse.
 

Forskning på kulturminner

Ingen må skade, grave ut, flytte, fjerne, forandre, tildekke, skjule eller skjemme et fredet kulturminne inkludert sikringssonen på 100 m. Man kan heller ikke sette i gang tiltak som kan medføre fare for at slikt kan skje. Man må søke Sysselmannen om tillatelse for kulturminneforskning som innebærer inngrep som nevnt ovenfor.
 

Forskning innenfor planområdene

Planlegging av forskningsprosjekter innenfor planområdene innebærer avklaring av om prosjektet vil være i strid med gjeldende arealplaner. Den planansvarlige eller Sysselmannen vurderer dette, samt om prosjektet må ha egne tillatelser/dispensasjoner i forhold til planstatus. Se ellers under menyvalg Arealplanlegging for mer informasjon om planområdene og de planansvarlige.
  

Forskning innenfor verneområder

Det er anledning til å utføre forskning innenfor verneområdene, men dette forutsetter vanligvis egen tillatelse. Problemstillingene skal da være slik at de kun kan løses ved at forskningen utføres innenfor det aktuelle verneområdet. Om problemstillingen er stedsuavhengig vil tillatelse vanligvis forutsette at aktiviteten legges utenfor verneområdet.
 

Annen forskning

Forskning som kan medføre terrenginngrep eller forurensning (innbefatter utsetting av drivstofflager) krever forhåndstillatelse.

Rapportering forskere

Rapporten skal ikke være lenger enn to sider, og sendes til Sysselmannen innen den fristen som er fastsatt i tillatelsen.

Les mer «Rapportering forskere»