En turoperatør skal gi melding om planlagt virksomhet på Svalbard til Sysselmannen på Svalbard i god tid før hver sesong, og minimum åtte uker før aktivitetene er planlagt å starte opp.

Sysselmannen på Svalbard stiller krav til hva en slik melding skal inneholde. Det er utarbeidet en egen veiledning for turoperatører, og denne kan du få ved å kontakte Sysselmannen. Det skal kun sendes inn en melding per sesong, som inkluderer alle aktivitetene gjeldende sesong.

Kan kreve endringer

Merk at Sysselmannen kan kreve at turopplegget endres, eller stille bestemte krav til et turopplegg, herunder markedsføring, transportmåte og utstyr, dersom det er nødvendig for å sikre at turopplegget alene eller i tillegg til annet aktivitet:

• ivaretar de reisendes sikkerhet
• ivaretar Svalbards miljø
• tar hensyn til allmennhetens interesser og lokal kultur
• er i samsvar med lover og forskrifter

Sysselmannen kan også forby planlagt turoperatørvirksomhet eller videre gjennomføring av en aktivitet dersom kravene ikke blir oppfylt, eller andre bestemmelser i turistforskriften ikke er oppfylt.

Må tegne SAR-forsikring

Turoperatører må tegne forsikring eller stille bankgaranti for utgifter til eventuelle søk, redningsoperasjoner eller pasienttransporter som måtte blir nødvendig i forbindelse med virksomheten på Svalbard. Sysselmannen fastsetter størrelsen basert på opplysningene gitt i meldingen.

Dokumentasjon på søk- og redningsforsikring eller bankgaranti, skal sendes eller leveres til Sysselmannen før virksomheten kan starte opp. Som dokumentasjon godtas kopi av forsikringsavtale eller original bankgaranti med norsk eller engelsk tekst.