Sysselmannen minner om at hundekjøring med vogn skal skje på vei. Kjøring på tundraen på frostfri mark er forbudt fordi det kan skade vegetasjon og sette langvarige spor. Dette er brudd på Svalbardmiljølovens regler om aktsomhetsplikt (§ 5) og ferdsel i naturen (§73).  Det er sendt ut brev om dette tidligere, se vedlegg.

Vi minner samtidig om at bilder av slik ulovlig ferdsel ikke må brukes i markedsføring.

I vedtatt arealplan for Longyearbyen planområde 2016-2026 er det satt av en trasé utenfor vei i Adventdalen for ikke-motorisert ferdsel, med krav om utarbeiding av delplan, jf. § 48.7 og § 48.8 i arealplanens bestemmelser. Inntil delplan er vedtatt er altså all kjøring utenfor vei på frostfri mark forbudt.