Innehavere av enhåndsvåpen som revolver og pistol, må fremlegge nødvendig dokumentasjon innen 1. mars 2017 for fremdeles å kunne inneha våpenet.

12. oktober 2015 ble det vedtatt nye «retningslinjer for våpen og beskyttelses – og skremmemidler mot isbjørn».  

1.mars 2016 ble det sendt ut brev til innehavere av enhåndsvåpen (pistol, revolver mv.) om at innehaver senest innen 1.mars 2017 må fremlegge nødvendig dokumentasjon for fremdeles å kunne inneha våpnene lovlig.  Blant annet på grunn av stor turn over i befolkningen på Svalbard har det ikke vært mulig å nå alle innehavere av enhåndsvåpen med brev.

Sysselmannen minner derfor om at dersom ikke nødvendig dokumentasjon ikke blir framlagt innen fristen 1.mars 2017, risikerer man at våpentillatelsen vil bli tilbakekalt og at våpenet må selges eller innleveres.