Sysselmannen har vedtatt ny arealplan for Sveagruva arealplanområde. Forrige arealplan fra 2012 la kun til rette for gruverelatert virksomhet innenfor planområdet. På grunn av driftshvilen i gruvevirksomheten ønsker Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) som planansvarlig å åpne for bruk av Svea til turisme, forskning og undervisning.

Sysselmannen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Innsigelsen var knyttet til mangelfulle utredninger av konsekvensene av reiseliv og forskning for arealene utenfor planområdet. Konsekvensene som ble identifisert var heller ikke fulgt opp med avbøtende tiltak knyttet til planforslaget. SNSK har i endelig planforslag lagt inn en begrensning i antall overnattende knyttet til turisme, forskning og undervisning. Sysselmannen har i vedtaket om godkjenning av arealplanen i tillegg satt et vilkår om midlertidig varighet frem til 1.7.2020, et halvt åt etter at driftshvileperioden for gruvedriften er over. Et vilkår om tidsbegrensning er både begrunnet i den spesielle situasjonen med driftshvile og det forholdet at en tidsbegrensing reduserer risikoen for negative miljøkonsekvenser når utredningene i planprosessen er mangelfulle. Gjennom planvedtaket ivaretas SNSK sitt ønske om å legge til rette for turisme, forskning og undervisning i driftshvileperioden.

Dersom det skal tilrettelegges for reiseliv, forskning og undervisning i planområdet utover driftshvileperioden, må det gjennomføres en fullstendig utredning av hvilke konsekvenser planlagt aktivitet kan ha for arealene utenfor planområdet.