Svalbards miljøvernfond har mottatt 65 søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er 26 millioner kroner.

Fristen for å søke om tilskudd gikk ut 1. februar og mange benyttet den siste dagen til å sende inn søknad gjennom søknadsportalen.

Antall søknader er høyt og det er stor variasjon i type tiltak og faglig tilnærming til miljøvern. Dette er også noe av det unike med Svalbards miljøvernfond, hvor en relativt liten miljøavgift sammen med andre inntekter etter Svalbardmiljøloven generer midler som alle kan søke om til gode miljøtiltak. Felles for prosjektene er at de direkte eller indirekte skal bidra til å beskytte og bevare naturmiljø og kulturminner på Svalbard som grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskaping.

Fondet har inntil 19 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte i 2017. Inntektene til fondet øker, og årets pott er den største i løpet av de 10 årene fondet har eksistert.

Behandlingen av søknadene er i gang i sekretariaet og søknadene skal til faglig vurdering hos Sysselmannen, Riksantikvaren og Miljødirektoratet. For å få tildelt støtte er det viktig at søknadene oppfyller nødvendige kvalitetskriterier og er i tråd med formål og prioriteringer for 2017.

Styret for Svalbards miljøvernfond vedtar hvilke søknader som får tilsagn om støtte. Styreleder Morten Ruud vil offentliggjøre høstens tildeling i styremøte 28. april.

Vedlagt en oversikt over søkere, prosjekter og søknadsbeløp. Alle søknader er offentlig tilgjengelige og det er mulig å få innsyn i søknadene. For innsyn kan en benytte innsynsløsningen i søknadsportalen eller be om ordinært innsyn ved henvendelse til Sysselmannen. Det tas forbehold om feil i oversikten på dette tidspunkt.