Sysselmannen på Svalbard er Regjeringens øverste representant på øygruppen. Etaten er helt spesiell i Norge med både miljøvernavdeling, politiavdeling og flere andre fagområder i samme organisasjon.

 

 

org-kart september 2014

Organisasjonskart for Sysselmannen.

Sysselmannsbestillingen har 37 ansatte og ledes av sysselmannen. Kontoret er organisert i tre avdelinger: Miljøvernavdeling, politiavdeling og administrasjonsavdeling. I tillegg kommer en stab som er underlagt assisterende sysselmann og jobber på tvers av avdelingene. I sommerhalvåret blir bemanningen styrket med blant annet ekstra sysselmannsbetjenter og seks feltinspektører. I tillegg engasjeres sommervikarer og andre i ulike engasjementer i sommerhalvåret.


Underlagt Justis- og beredskapsdepartementet

Sysselmannen på Svalbard er øverste myndighet på Svalbard. Administrativt er Sysselmannen underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men etaten utfører oppgaver for en rekke andre departementer, blant annet Klima- og miljødepartementet.

Sysselmannskontoret i mørketid

Sysselmannskontoret i mørketid.