Trekning av reinsjakt 2020


Trekningen ble avholdt fredag 10. juli sammen med representanter fra Longyearbyen Jeger- og fiskerforening.

Publisert 10.07.2020

De som fikk tildeling har mottatt melding om dette fra Inatur med link til betaling. Dersom du ikke fikk tildeling vil du motta en e-post om dette fra Sysselmannen.

De som er tildelt fellingstillatelse må takke ja til tilbudet og betale jaktkortet innen 14 dager. Dersom en ikke betaler eller ikke svarer på tilbudet innen 14 dager vil en miste tilbudet om jakt. Takker du nei får du ikke tildelt et nytt kort.

I år er det noen få som ikke fikk tilbud om reinsjakt etter trekningen. Årsaken er at jegermassen var selektiv i sine søknader, som medfører stor konkurranse mellom de mest populære jaktkortene. Siden en kun er med i trekningen av fellingstillatelse innenfor det jaktområde og den kortkategori (fritt dyr, simle/ungdyr og kalv) en har søkt på, vil de som bare søker på noen få kort eller innenfor ett jaktområde ha mindre sjanse for å få jakt enn en jeger som søker på alle korttyper i alle områder. Det oppfordres derfor til å søke på alle kortkategorier og flere jaktområder for å øke sjansen til fellingstillatelse neste år.

Grunnet Covid-19 sender Sysselmannen sender ut årets fellingstillatelse pr.post til alle som har betalt gebyret innen fristen. Dersom gebyret ikke er betalt innen fristen vil du miste ditt tilbud. Tildelte jaktkort er personlig og kan ikke byttes eller overdras til andre jegere.

 

VIKTIG INFORMASJON

  1. Human og sikker jaktutøvelse.

Det er viktig at du gjennomfører en human og sikker jaktutøvelse, både av hensyn til dyrene, andre personer og egen opplevelse!

Unngå skudd på dyr i bevegelse/fart.

Unngå skudd på dyr som opptrer samlet. Kalv går ofte tett sammen med simla, og de kan derfor være vanskelig å skille fra hverandre.

Unngå lange hold – det er lett å undervurdere avstander i åpent landskap. En avstandsmåler er et fint verktøy dersom du synes dette er vanskelig.

Pass på at bakgrunnen er sikker – skyt ikke mot åpen silhuett, vannflater eller bakgrunn som kan gi rikosjetter.

  1. Om fellingstillatelsen og hvordan skille kategorier av dyr

Fellingstillatelsen gjelder for et bestemt område, og vil være utstedt på ett av følgende kategorier dyr: kalv (0,5 år), simle/ungdyr (hunndyr/1,5 års bukk) og valgfritt dyr. Kalv kan felles på alle kortkategoriene. Gebyr for å jakte på svalbardrein er kr. 100,- for årskalv og kr. 300,- for alle andre kategorier.

  1. Ettersøksplikt ved mulig skadeskyting

28 b i høstingsforskriften lyder som følger: Den som under jakt eller forsøk på felling skadeskyter svalbardrein plikter å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Vedkommende plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke. Ved reinsjakt plikter jegeren å drive ettersøk ut den dagen dyret ble påskutt. Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat skal jeger underrette Sysselmannen eller jaktoppsynet. Jeger kan av Sysselmannen pålegges å delta i videre ettersøk.

  1. Skjæring av jaktkort

Jaktkortet skal underskrives av deg før jakta starter, samt skjæres korrekt og festes på dyret før transport fra skuddplassen.

  1. Utskjæring av kjever, slaktevekter etc.

Det vil bli delt ut vekter fra Norsk Polarinstitutt til jegere også dette året. Følg vedlagte instruks, lever inn vekter og skjema sammen med jaktkort på angitt avleveringssted ved UNIS. Alle poster på kortets bakside må fylles ut. Det er frivillig og ikke pålagt å levere inn kjeve, men du oppfordres til å levere inn kjeven i 2020. Kjeven gir Norsk Polarinstitutt mye nyttig informasjon som brukes i forskningsøyemed. Kjeve leveres inn i kasser satt opp ved UNIS, de som er tildelt jakt får tilsendt egen informasjon om dette.

  1. Hva innebærer det å jakte sammen – muligheter og begrensninger.

For jegere som jakter sammen og hvor jegerne har egen fellingstillatelse, vil det være anledning til å felle hverandres dyr, dersom dette er avtalt jegerne i mellom på forhånd og den jeger som har fått tildelt kortet er med på jakta.  Dette krever at begge jegere er i umiddelbar nærhet til hverandre og at begge har gyldig fellingstillatelse i samme område.

  1. Jaktoppsyn

Det vil bli gjennomført jaktoppsyn i løpet av jakta. Sørg for å ha nødvendige papirer med, dette vil bli kontrollert.

  1. Rapporteringsplikten

Fellingstillatelsen, ferdig utfylt med all aktuell informasjon skal leveres Sysselmannen innen 30. september. Dette gjelder også om du ikke har felt dyr. Dersom du ikke oppfyller rapporteringskravet vil du ikke få tildelt jaktkort neste år.

 

Ingen publisering av trekningslister

På grunn av strengere personvernregler i ny personopplysningslov vil Sysselmannen i år ikke offentliggjøre trekningslister for jakt på svalbardrein. Vi beklager dette, og vil framover jobbe med løsninger for å kunne offentliggjøre trekningslistene på en egnet måte.